Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů, pořizování a užití zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů nebo projevů osobní povahy týkajících se osoby účastníka závodu seriálu ČEZ RunTour 2023 (dále jen „Zásady“).

Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány prostřednictvím Vaší registrace a účasti na závodech a akcích běžeckého seriálu ČEZ RunTour 2022 (dále jen „RunTour“), ať již prostřednictvím této webové stránky www.run-tour.cz (dále jen „Webová stránka”), případně jiným způsobem.

Správcem osobních údajů je organizátor akce RunTour společnost VMLY&R s.r.o., se sídlem Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 26133113 (dále jen „Správce“). Správce se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zásady dále upravují, jakým způsobem pořizujeme a užíváme zvukové, obrazové či zvukově obrazové záznamy týkající se Vaší osoby v rámci RunTour.

Tím, že Správci poskytnete Vaše osobní údaje, mu udělujete v souvislosti s Vaší účastí na akcích RunTour svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

Správce může shromažďovat a zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:

· Identifikační údaje, tyto údaje zejména zahrnují: jméno, příjmení, uživatelské jméno, titul, datum narození, fotografie, startovní čísla, věk, pohlaví, příslušnost k povolání, členství ve sportovních organizacích/klubech;

· Kontaktní údaje, tyto údaje zejména zahrnují:  korespondenční / fakturační adresu, email, telefonní číslo, profil na sociálních médií;

· Platební a transakční údaje tyto údaje zejména zahrnují: bankovní a platební údaje, historii objednávek, plateb a pohledávek;

· Technická data, tyto údaje zejména zahrnují: Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k ní připojili (více v sekci Cookies);

· Profilové údaje tyto údaje zejména zahrnují:  Vaše heslo pro přístup do účtu a historii objednávek, Vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu, výsledky v závodech RunTour, časové a bodové hodnocení, historii Vaší interakce s námi;

· Marketingová data tyto údaje zejména zahrnují: Vaše preference ve vztahu k marketingovým materiálům Správce nebo partnerů RunTour  a preferovaný způsob komunikace.

Můžeme též zpracovávat Vaše zvláštní údaje (jako např. údaje o Vaší příslušnosti k rase či etniku nebo údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu), avšak pouze ty, které nám sami poskytnete a v rozsahu nezbytném pro umožnění účasti v některém ze závodů RunTour.

Obecně platí, že shromažďujeme a získáváme osobní údaje přímo od Vás, jako výsledek Vaší interakce s námi a v důsledku Vaší účasti na akcích a eventech či zakoupení zboží a služeb od nás. Technická data mohou být získávána Vaší návštěvou Webové stránky způsobem níže popsaným v sekci Cookies (těchto zásad).

Berete na vědomí, že odepření poskytnutí osobních údajů v případech, kdy je jejich poskytnutí nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi námi nebo v případech, kdy jsme povinni Vaše osobní údaje zpracovávat k plnění námi uložené zákonné povinnosti, může mít za následek neuzavření našeho smluvního vztahu.

Na základě jakého titulu zpracováváme Vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje využíváme pouze v případech, pokud nám to umožňují příslušné právní předpisy, a pokud k tomu máme odpovídající právní titul. Správce pro své zpracování využívá zejména následující právní tituly zpracování:

zpracování je nutné pro plnění určitého smluvního závazku mezi Vámi a Správcem (pro poskytnutí služby nebo prodej zboží) nebo pro jednání o něm;

-  z důvodu oprávněného zájmu Správce, kdy zájem Správce převažuje nad oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů;

plnění právní povinnosti na straně Správce.

Správce ve většině případů není povinen vyžadovat souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů, vyjma zpracování pro účely zasílání přímého marketingu správce či třetích stran prostřednictvím emailu či SMS zpráv.

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

·  pro účely Vašeho přihlášení se, účasti či registrace k některým ze závodů či eventů RunTour používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli umožnit účast v závodě);

·  pro účely zajištění videozáznamu či fotografií ze závodu či eventu RunTour a za účelem vyhlášení výsledků závodů používáme Vaše Identifikační, kontaktní a profilové údaje.  Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem zdokumentovat průběh závodu a eventů RunTour, vést výsledky a hodnocení našich závodů, provádět vyhlášení vítězů, uchovat je pro případ stížností, vést statistiky). Doba zpracování je neomezená;

·  pro účely Vašeho nákupu, včetně nákupu doplňkových služeb a zboží, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vám mohli dodat objednané zboží a služby, nabídnout obdobné služby a zboží, které Vás mohou zajímat, abychom zamezili podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické). Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu či uplynutím jiné, zákonem stanovené lhůty pro archivaci;

·  pro účely zasílání marketingových sdělení o produktech a službách, umožnění účasti v doprovodných soutěžích a marketingových akcí, a k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek, používáme Vaše kontaktní, profilové, technické a marketingové údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu (je našim zájmem vést obchodní statistiky a vyhodnocovat obchodní chování našich zákazníků, zlepšovat naše Webové stránky a služby), případně Vašeho souhlasu;

·  pro účely zajištění naší komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů používáme Vaše identifikační a kontaktní údaje. Tyto údaje používáme na základě našeho oprávněného zájmu;

·  v případě, účastníte-li se některého závodu či eventu RunTour jako náš partner či sponzor, používáme Vaše identifikační, kontaktní, transakční, profilové údaje a marketingové údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy mezi námi, na základě našeho oprávněného zájmu (abychom s Vámi mohli spolupracovat a oslovovat Vás s nabídkami spolupráce) a k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické).

·  v případě, účastníte-li se některého závodu či eventu RunTou jako dobrovolník, používáme Vaše identifikační, kontaktní a transakční údaje. Tyto údaje používáme z titulu plnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu (abychom Vás mohli angažovat na pozici dobrovolníka).

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou výše, vždy po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

Přímý Marketing

Marketingové nabídky Správce

Vaše identifikační, kontaktní, technická data, profilové a marketingové údaje osobní údaje mohou být Správce použity pro účely vyhodnocení toho, co je pro Vás relevantní a co Vás zajímá. Na základě oprávněného zájmu Správce Vám Správce může prostřednictvím emailu či SMS zpráv zasílat marketingové nabídky ohledně zboží či služeb, které jste si u něj zakoupili, případně informace, které jste si od nás vyžádali.  Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Proti zpracování pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku, a Vaše osobní údaje nebudou Správcem pro daný účel nadále zpracovány.

Marketingové nabídky třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme pro účely přímého marketingu poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly uspořádat a zorganizovat atraktivní a kvalitní závody a akce RunTour (dále jen „Partneři“), za předpokladu, že k tomu získáme Váš souhlas. Seznam Partnerů je vždy uveden na Webové stránce. Tento seznam může být aktualizován. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit.

Osobní údaje dětí

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje dětí mladších 13ti let, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely přihlášení se a účasti dítěte na závodě či akci RunTour, pro vyhodnocení daného závodu či akce a pro zdokumentování daného závodu či akce (foto/video záznam).  V daném případě Správce zpracovává pouze nezbytné identifikační údaje dítěte. Pro zpracování osobních údajů dítěte je vždy požadován souhlas jeho zákonného zástupce.

Kontakt pro případ nouze

Správce může v určitých případech zpracovávat osobní údaje třetích osob – kontaktů pro případ nouze – a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, přičemž tak činí pouze k následujícím účelům: pro účely kontaktování blízké osoby závodníka v případě výskytu mimořádné události v průběhu závodu.  V daném případě Správce zpracovává pouze identifikační údaje, které mu dobrovolně poskytne subjekt údajů a o zpracování těchto údajů bezodkladně informuje danou kontaktní osobu prostřednictvím emailové zprávy a vyžádá si souhlas pro další zpracování.

Cookies

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na Webové stránce prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a Webová stránka nemůže znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech Správce  v České republice.  Osobní údaje jsou Správcem shromažďovány, zpracovávány a uchovávány na území České republiky a nedochází k jejich předávání do jiných států, není-li níže výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Odkazy na jiné webové stránky

Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, případně plug-in moduly a záložky sociálních sítí. Pokud však takový odkaz použijete a Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemá Správce  žádnou kontrolu a nemůže proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s pořádáním závodů a sportovních akcí jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám Správce a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které pracují jako správci databází, IT sítí, poskytovatelé služeb nezbytných pro realizaci závodů jakými jsou zejména poskytovatelé časomíry, fotografických a video služeb, komentátoři a další subjekty, kteří mohou zajišťovat technickou realizaci.

Práva subjektů údajů

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náležejí níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

  • Právo přístupu ke svým osobním údajům
  • Právo požadovat opravu, blokování nebo likvidaci osobních údajů pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování
  • Právo na výmaz (tzv. „právo být zapomenut“)
  • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
  • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace účastníka
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním)
  • Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů správcem u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Odesláním registračního formuláře udělujete Správci v souvislosti se svou účastí v závodu RunTour souhlas, v souladu s ustanovením § 84 a násl. Občanského zákoníku v platném znění, s pořízením své podobizny, zvukových, obrazových či zvukově obrazových záznamů v průběhu závodu a/nebo při předávání kterékoliv ceny, která Vám bude v rámci závodu předávána osobně (dále jen „snímek“) a udělujete souhlas s užitím snímku pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas udělujete bezplatně, bez věcného, množstevního, časového a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Správce snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji, prosím, kontaktujte Správce na: info@run-tour.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 1. 2022.

159775 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice