Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVODŮ ČEZ RUNTOUR

Pořadatelem seriálu závodů ČEZ RunTour je společnost VMLY&R s.r.o., IČ: 26133113, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 73088. Pořadatel je dále také označen jako „prodávající“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některý z běžeckých závodů (včetně závodů virtuálních). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.run-tour.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.4.  Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line

2. REGISTRACE, DEFINICE POJMŮ

2.1.  Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webové stránky po své registraci - zřízení RunTour ID  (dále jen „RTID“). Bez RTID není možný nákup startovného ani účast v závodech.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání RTID třetím osobám.

2.4.  Prodávající může zrušit RTID, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že RTID nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod. Běžecký závod může být realizován jako klasický běžecký závod a/nebo jako běžecký závod virtuální.

Běžeckým závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod za účasti všech přihlášených běžců, který je realizován v jednom místě dle vyznačené trasy a v předem vyhlášeném termínu.

Běžeckým závodem virtuálním se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod, kterého se předem registrovaní běžci s předem zakoupeným startovným účastní individuálně prostřednictvím webu www.run-tour.cz. Pro účast ve virtuálním závodu je vyhlášeno období několika dní, ve kterém se mohou běžci závodu účastnit.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Možnost registrace na daný závod na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Na webové stránce jsou obsaženy informace o závodech (zboží), a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé závody. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném startovném,

• způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. 50 Kč z každého uhrazeného startovného poukazuje prodávající na dobrou věc. Kupující má možnost vedle ceny za startovné darovat jakoukoliv částku a podpořit ty, kteří to potřebují.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

(ii) bezhotovostně platební kartou;

(iii) prostřednictvím benefitů od společnosti Sodexo a EdenRed

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [5] pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.  Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.. V případě potřeby je můžete kontaktovat zde: 

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze z  důvodů uvedených v tomto ustanovení občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy.

5.2.  Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany prodávajícího (např. živelná pohroma, epidemie jako např. COVID-19, apod.), startovné se nevrací zejména s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícího na organizaci závodů.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.  Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2.  Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného, po přidělení startovního čísla a při splnění všech aktuálních pravidel a propozic daného závodu stanovených prodávajícím resp. pořadatelem závodu umístěných na webových stránkách, se kterými se musí kupující před daným závodem seznámit a které se zavazuje dodržovat.

6.3. Účast na závodě není právně vymahatelná. Prodávající si vyhrazuje právo neumožnit start na závodu kterémukoliv kupujícímu, zejména takovému, který na závodě nebo v jeho minulých ročnících porušil jakékoliv pravidlo daného závodu nebo fair play nebo pravidla slušného chování.

6.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@run-tour.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.6. Kupující prohlašuje, že:

- je zcela zdráv, bez zdravotních omezení, která by omezovala či znemožňovala jeho účast na daném závodě;

- se závodu účastní ze své svobodné vůle, výlučně na vlastní odpovědnost a nebezpečí a bere na sebe veškerou zodpovědnost vyplývající z tohoto rozhodnutí;

- bere na vědomí, že závod je fyzicky vyčerpávající a psychicky náročný, a je srozuměn se situací, že v rámci jejího absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko.

- bere na vědomí, že za stav sportovní výstroje a vybavení si odpovídá sám;

- se seznámil s aktuálními pravidly a propozicemi závodu stanovenými prodávajícím, umístěných na webových stránkách, a které se zavazuje dodržovat;

- se seznámí s případnými změnami pravidel, propozic a pokynů pořadatele zveřejněných před zahájením závodu, zejména na webových stránkách.

6.7. Kupující si je vědom toho, že prodávající ani pořadatel neodpovídá za jeho zdravotní stav vyvolaný nebo způsobený účastí na závodě. Je povinností kupujícího si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté pořadatelem.

6.8. Kupující se dále neodvolatelně vzdává nároku na náhradu jakékoliv újmy (škody), kterou může mít nebo na kterou bude mít právo, smluvně či bezesmluvně, za jakýkoli druh újmy (škody), kterou utrpí přímo či nepřímo, a to ať formou tělesné újmy, škody na majetku, ztráty pracovní schopnosti, nebo bolesti a utrpení z důvodu nebo v důsledku jeho účasti na závodě. Toto vzdání se nároku a zproštění od odpovědnosti poskytuje ve prospěch prodávajícího, pořadatele a všech jejich zástupců, agentů a subdodavatelů a všech dalších osob účastnících se závodu aktivně nebo jako diváci.

6.9. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky závodu, na který je kupováno startovné.

7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování VMLY&R, WPP Campus, Bubenská 1477/1, Praha 7, 170 00, adresa elektronické pošty info@run-tour.eu , telefon: +420 734 689 567

Vyhotoveno: v Praze dne 26.10.2021

159775 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Partneři

Partneři závodu Kopřivnice