fb-pixel

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁVODŮ ČEZ RUNTOUR

Pořadatelem seriálu závodů ČEZ RunTour je společnost Geometry Prague, s.r.o., IČ: 25716964, se sídlem Přívozní 1064/2a, 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 63850. Pořadatel je dále také označen jako „prodávající“.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některý z běžeckých závodů (včetně závodů virtuálních). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese  www.run-tour.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (https://www.coi.cz/informace-o-adr/).

2. REGISTRACE, DEFINICE POJMŮ

2.1.  Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webové stránky po své registraci (zřízení RunTour ID, také dále jen „RTID“). Bez RTID není možný nákup startovného ani účast v závodech.

2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod. Běžecký závod může být realizován jako klasický běžecký závod a/nebo jako běžecký závod virtuální.

Běžeckým závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod za účasti všech přihlášených běžců, který je realizován v jednom místě dle vyznačené trasy a v předem vyhlášeném termínu.

Běžeckým závodem virtuálním se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod, kterého se předem registrovaní běžci s předem zakoupeným startovným účastní individuálně prostřednictvím platformy MyVRace (www.myvrace.com). Pro účast ve virtuálním závodu je vyhlášeno období několika dní, ve kterém se mohou běžci závodu účastnit. Podmínkou účasti ve virtuálním závodu je vedle registrace do závodu a zaplacení startovného dřívější založení účtu na platformě MyVRace.com. Založení účtu na platformě MyVRAce.com se plně řídí podmínkami pro užívání této platformy.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.  Možnost registrace na daný závod na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.  Na webové stránce jsou obsaženy informace o závodech (zboží), a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé závody. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném startovném,

• způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit registraci“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.  Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. 50 Kč z každého uhrazeného startovného poukazuje prodávající na dobrou věc. Kupující má možnost vedle ceny za startovné darovat jakoukoliv částku a podpořit ty, kteří to potřebují.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

(i) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

(ii) bezhotovostně platební kartou;

(iii) prostřednictvím benefitů od společnosti Sodexo a EdenRed

4.2.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [5] pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.  Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze z  důvodů uvedených v tomto ustanovení občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy.

5.2.  Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie jako např. COVID-19, apod.), startovné se nevrací zejména s ohledem na dosud účelně vynaložené náklady prodávajícího na organizaci závodů.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.  Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@run-tour.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.  K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla a podmínky závodu, na který je kupováno startovné.

7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Geometry Prague, s.r.o., IČ: 25716964, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, adresa elektronické pošty info@runtour.cz , telefon: +420 734 689 567

Vyhotoveno: v Praze dne 26.11.2020

300075 KČ NA CHARITU

Každou registrací přispíváte na dobrou věc

ČEZ RunTour není jen o běhání. Je i o pomoci druhým. Každý rok vybíráme finanční příspěvek na charitativní subjekty. Ani letos tomu nebude jinak! 50 Kč z každého startovného poputuje na dobrou věc. Navíc také můžete přispět i dobrovolným příspěvkem v jakékoliv výši a podpořit ty, kteří to potřebují ještě více. Děkujeme!

Výsledky 2021

Velká RunTour

 1. Sebastian Vošvrda
  Sebastian Vošvrda 3430 bodů
 2. Petr Štěrba
  Petr Štěrba 3288 bodů
 3. Marek Lorenc
  Marek Lorenc 3168 bodů
 1. Soňa Barvenčíková
  Soňa Barvenčíková 2856 bodů
 2. Jana Bušová
  Jana Bušová 2610 bodů
 3. Hana Homolková
  Hana Homolková 2374 bodů

Malá RunTour

 1. Luboš Vachutka
  Luboš Vachutka 4154 bodů
 2. Tomáš Malich
  Tomáš Malich 3966 bodů
 3. Lukáš Čermák
  Lukáš Čermák 3884 bodů
 1. Adéla Fábry
  Adéla Fábry 4006 bodů
 2. Petra Dufková
  Petra Dufková 3668 bodů
 3. Markéta Zmeškalová
  Markéta Zmeškalová 3552 bodů

Partneři